Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Thembiland
Thembiland werkt volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat onder andere dat u ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van u hebben. En dat deze informatie veranderd kan worden, als er iets niet klopt.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke van Thembiland
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Thembiland, KVK 72103787

gevestigd: Baaksekampweg 10, 7021HK Zelhem, 0614522224, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functionaris gegevensbescherming: Arundatti van de Velde


Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een begeleidingstraject.


Persoonsgegevens
Thembiland verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers (ook van ouders / verzorgers)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Foto’s (met expliciete toestemming)
• Intake- en evaluatieverslagen
• Gespreksverslagen
• Individuele rapportage
• Medische gegevens als diagnose en medicijngebruik

Doeleinden
Thembiland verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van individuele begeleiding;
• Een goede en efficiënte hulpverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de hulpverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan gemeenten / opdrachtgevers en de verbetering van de hulpverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

 
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u(w kind) met betrekking tot de begeleiding. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden
In het kader van onze hulpverlening verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Toestemming hiervoor geeft u middels het toestemmingsformulier.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van een cliënten dossier systeem, deze derde mag uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Thembiland heeft een verwerkingsovereenkomst met Nedap.

Vanwege financiële belangen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de factuurverwerking van Thembiland en de boekhouder van Thembiland.

Thembiland heeft een verwerkingsovereenkomst met de host van de website van Thembiland, hier worden geen persoonsgegevens opgeslagen, deze worden slechts doorgestuurd naar Thembiland.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Nedap heeft geen enkele opslag buiten Nederland en zeker niet buiten de EER. Hiervan is dus geen sprake.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Voor cliëntendossiers geldt een bewaartermijn van 15 jaar op gegevens die Thembiland zelf heeft gegenereerd en direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt. Deze termijn gaat in na afloop van de geboden begeleiding. Clientdossiers worden bewaard in de archief functie van Nedap.

Bepaalde gegevens moeten bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).


Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle dossiervorming van Thembiland is opgeslagen in het cliënten dossiersysteem van Nedap. Nedap voldoet aan alle eisen met betrekking tot de AVG.


Profilering
Thembiland richt zich niet op profilering. Er worden geen gegevens opgeslagen hierover. Thembiland voert jaarlijks onder alle cliënten (of diens wettelijk vertegenwoordiger) een cliënt tevredenheidsonderzoek (CTO) uit, deze onderzoeksgegevens worden volledig geanonimiseerd verwerkt.


Cookies
Op de website van Thembiland wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies en er zijn geen tracking of profiling cookies aanwezig.


Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Thembiland
Functionaris: A D Van de Velde

Baaksekampweg 10, 7021 HK, Zelhem, 0614522224, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website van Thembiland gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Titel:

Privacy verklaring
Versie nr:
01
Laatste aanpassing:
1-9-2018
Doc. Eigenaar:
A Van de Velde